Κυριακή 1  Οκτωβρίου  2023 

«ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΑ»

Τι επιτέλους συμβαίνει με το Ίδρυμα Κεχαγιά; - Ιστορεί ο Πολιτίδης Χρήστος

Τι επιτέλους συμβαίνει με το Ίδρυμα Κεχαγιά; - Ιστορεί ο Πολιτίδης Χρήστος

Τι επιτέλους συμβαίνει με το Ίδρυμα Κεχαγιά

Η ιστορία γράφεται από τους παρόντες κύριε Δήμαρχε! Αλλά είστε διαρκώς απών (αέριο – τραίνο – ίδρυμα Κεχαγιά κ.ο.κ.)

Συμπληρώνεται προς απογοήτευση ορισμένων το πολιτικό ψηφιδωτό, σιγά - σιγά, ψηφίδα - ψηφίδα!

Συγκεκριμένα, αναφέρουμε το ιστορικό σχετικά με την παρακμή, την αποδόμηση και τη διάλυση του εν λόγω Ιδρύματος.

Ιστορικό

Υπάρχει αγαπητοί φίλοι η θέληση του αείμνηστου, δαιμόνιου Εμπόρου της Πόλεως, του Κεχαγιά Γεωργίου η οποία εκφράζεται διά μέσω της Διαθήκης του.

Συγκεκριμένα διαβάζουμεΜε την υπ’ αριθμό. 32532 Δημοσία Διαθήκη του, που συντάχθηκε στις 21 Δεκεμβρίου 1971, ο Γεώργιος Κεχαγιάς καθιστούσε κληρονόμο του τη σύζυγό του Αικατερίνη, στην οποία ανέθετε τη συνέχιση της ετήσιας χορήγησης υποτροφιών σε πέντε μαθητές του Γυμνασίου Πτολεμαΐδας, οι οποίοι θα λάμβαναν 10.000 δρχ. έκαστος. Μετά το θάνατο και της συζύγου του, όλη η ακίνητη περιουσία τους θα περιερχόταν κατ’ επικαρπία και εκμετάλλευση σε Επιτροπή αποτελούμενη από τους εκάστοτε Δήμαρχο, Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου και Γυμνασιάρχη του Δημοσίου Γυμνασίου της πόλης. Η Επιτροπή αυτή, υπό την προεδρεία του εκάστοτε Δημάρχου, θα διαχειριζόταν την ακίνητη περιουσία του ζεύγους Κεχαγιά και από τα έσοδα αυτής θα συνέχιζε τη χορήγηση των μαθητικών ή φοιτητικών υποτροφιών, καθορίζοντας τον αριθμό των υποτρόφων αναλόγως των εισοδημάτων. Βασικός όρος της διαθήκης υπήρξε η επιθυμία του διαθέτη να μην απαλλοτριωθεί ποτέ η ακίνητη περιουσία του, ώστε να εξυπηρετεί τον σκοπό των υποτροφιών. Μοναδική «απαίτηση» του Γεωργίου Κεχαγιά εκ μέρους της Επιτροπής ήταν η κατ’ έτος τέλεση μνημοσύνου κατά την εορτή του Γεωργίου, στο οποίο θα μνημονεύονταν το όνομά του και το όνομα της συζύγου του[12].

Διατυπώνει τη θέληση του ο εκλιπών για Δημιουργία Ιδρύματος, με σκοπό τη χορήγηση υποτροφιών, αι οποίοι θα τροφοδοτούνται οικονομικά από τα έσοδα 11 ακινήτων που έχει στη διάθεση του το ίδρυμα και τα οποία θα διαχειρίζεται μαζί με τις χορηγούμενες υποτροφίες ο Δήμος Πτολεμαΐδος (τότε), βάζοντας Βασικό όρο στη Διαθήκη ως επιθυμία του διαθέτη, να μην απαλλοτριωθεί ποτέ η ακίνητη περιουσία του.

Εμφανίζεται περί το 2001, ενδεχομένως και λίγο πιο πριν μια νέα ιδιόχειρος Διαθήκη.

Αυτή κατατέθηκε στο Πρωτοδικείο ή Ειρηνοδικείο, δεν γνωρίζουμε από ποιον.

Η οποία αναφέρει ότι ο Δήμος Εορδαίας έχει πλέον την υψηλή κυριότητα.

Επί της ουσίας δεν υπάρχει καμία διαφορά, εκτός, εκτός λέγω εάν υπάρχει η βούλησις ρευστοποίησης της περιουσίας Κεχαγιά!

Εδώ είναι το κλειδί, κάποιος βουλιμικός εάν είναι έτσι τα πράγματα, που χάλκευσε τη Διαθήκη Κεχαγιά, αυτό είχε στο μυαλό του.

Σκάει στα χέρια του Δημάρχου κ. Φραγκουλίδη το 2001, αλλά ενδεχομένως να εμφανίστηκε αρχικά η διαθήκη επί Δημάρχου Τόττη.

Το αποτέλεμα δεν αλλάζει.

Από εκεί και πέρα  εδραιώνονται μια σειρά από γεγονότα.

Τίθεται λοιπόν το αναπάντητο ερώτημα  προς το παρόν. Ποιος ωφελείται;

Το έγγραφο το κατέβασα από τη Διαύγεια (να ευχαριστήσω την κυρία Αθηνά Τερζοπούλου), διαβάστε τι γράφει.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΗΠΕΙΡΟΥ- ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΘΝΙΚΩΝ ΚΛΗΡΟΔΟΤΗΜΑΤΩΝ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Κοζάνη, 20 -12-2011
Αριθμ. Πρωτ.:65681/312
Ταχ. Δ/νση : Ζ.Ε.Π.Κοζάνης
Ταχ. Κώδικας : 501 00
Πληροφορίες : Δέσποινα Κατάνου
Τηλέφωνο : 24613-50169
Fax : 24613-50153
ΘΕΜΑ : Έγκριση της προσωρινής αντικατάστασης του προέδρου της Δημοτικής
Ενότητας Πτολεμαΐδας στο Δ.Σ. του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την
επωνυμία «Ίδρυμα Γεωργίου Ιωάννου Κεχαγιά » με έδρα την πόλη της
Πτολεμαΐδας
Α Π Ο Φ Α Σ Η
Η Γενική Γραμματέας Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Έχοντας υπόψη :
1.- τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ 285/τ.Α ́/ 28-12-2000) «Φορολογικές
ελαφρύνσεις και απλουστεύσεις και άλλες διατάξεις»
2.- την με αριθμ. 1097083/1275/Α0006/17-10-2001 Κοινή απόφαση των Υπουργών
Εσωτερικών- Δημόσιας Διοίκησης & Αποκέντρωσης και Οικονομικών «Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων του Υπουργείου Οικονομικών στο Γενικό Γραμματέα της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας , σε θέματα εποπτείας ιδρυμάτων & Κληροδοτημάτων»
3.- τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α ́/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» .
4.- τις διατάξεις του Π.Δ. 141/2010 (ΦΕΚ 234/τ. Α ́/27-12-2010) «Οργανισμός Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας».
5.- τις διατάξεις της αριθμ. 32532/21-12-1971 Δημόσιας διαθήκης του Γεωργίου Ιωάννου
Κεχαγιά ενώπιον του συμβολαιογράφου Εορδαίας Κων/νου Θεμ. Σιάντζιου .
6.- τις διατάξεις του άρθρου 4 § 1 του αριθμ. 610/12-08-1976 Προεδρικού Διατάγματος (ΦΕΚ
225/τ.Α ́/21-08-1976 ) με το οποίο κυρώθηκε ο Οργανισμός του και το Δ.Σ. αποτελείται :
α) από το εκάστοτε Δήμαρχο Πτολεμαΐδας , ως πρόεδρος
β) από τον εκάστοτε Πρόεδρο του Εμπορικού Συλλόγου Πτολ/δας &
γ) Τον Γυμνασιάρχη του Δημοσίου Γυμνασίου Αρρένων Πτολ/δας
διορισμος Proedroy.doc

7.- το αριθμ,. πρωτ. 1116091/8714/Β0011/24-02-2001 έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών
σχετικά την προσωρινή αντικατάσταση του Δημάρχου Πτολεμαΐδας , από το Δ.Σ. του
Ιδρύματος , λόγω της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του Δήμου Πτολεμαΐδας και του
Ιδρύματος, ο οποίος εμφάνισε νεώτερη διαθήκη( με ημερομηνία την ημέρα του θανάτου του
διαθέτη) ,σύμφωνα με την οποία κατέλειπε όλη την περιουσία του στο Δήμο Πτολεμαΐδας .
8- τις διατάξεις των άρθρων 99§3 και 86 § 1 και 2 του Α.Ν. 2039/39 όπως οι τελευταίες έχουν
τροποποιηθεί με τις διατάξεις του άρθρου 1§ 16 και 17 του Ν. 2386/96 για την διενέργεια
ορισμένων πράξεων για τις οποίες υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων μέχρις ότου επιλυθεί
δικαστικά η υπόθεση.
9.- την με ημερ. 28-11-2011 υπεύθυνη δήλωση της Αθανασίας Βακωνάκη του Ευαγγέλου,
δικηγόρου , με Α.Δ.Τ. : ΑΒ 860282 με την οποία αποδέχεται τον διορισμό της ως μέλους του
Δ.Σ. του ιδρύματος «Γεωργίου Ι. Κεχαγιά».
10.-την αριθμ. 19/2011 (πρακτικό συνεδρίασης 5/02-12-2011 ) γνωμοδότηση του Συμβουλίου
Εθνικών Κληροδοτημάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας υπέρ
της έγκρισης του διορισμού της Αθανασίας Βακωνάκη , δικηγόρου , ως μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Γεωργίου
Ιωάννη Κεχαγιά ».
Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε
Εγκρίνουμε το διορισμό της Αθανασίας Βακωνάκη του Ευαγγέλου , δικηγόρου, με Α.Δ.Τ. : ΑΒ
860282 , ως μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος « Γεωργίου
Ιωάννη Κεχαγιά» .
Ο διορισμός της θα διαρκέσει μέχρι ότου επιλυθεί δικαστικά η διένεξη μεταξύ του Δήμου
Πτολεμαΐδας (νυν Εορδαίας ) και του Ιδρύματος .
Περίληψη της απόφασης αυτής να δημοσιευτεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης .
Η Γενική Γραμματέας
Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Ηπείρου-Δυτικής Μακεδονίας
Δήμητρα Γεωργακοπούλου-ΜπάσταΑΔΑ: ΒΟΝ0

Διαβάζουμε λοιπόν ότι

έγγραφο του Υπουργείου Οικονομικών
σχετικά την προσωρινή αντικατάσταση του Δημάρχου Πτολεμαΐδας , από το Δ.Σ. του
Ιδρύματος , λόγω της σύγκρουσης συμφερόντων μεταξύ του Δήμου Πτολεμαΐδας και του
Ιδρύματος, ο οποίος εμφάνισε νεώτερη διαθήκη( με ημερομηνία την ημέρα του θανάτου του
διαθέτη) ,σύμφωνα με την οποία κατέλειπε όλη την περιουσία του στο Δήμο Πτολεμαΐδας .
8- τις διατάξεις των άρθρων 99§3 και 86 § 1 και 2 του Α.Ν. 2039/39 όπως οι τελευταίες

Εμφανίζεται αγαπητοί φίλοι αυτή η δεύτερη διαθήκη, με ημερομηνία την ημέρα του θανάτου του
διαθέτη, με την οποία αφήνει στο Δήμο Πτολεμαΐδος την υψηλή κυριότητα.

Αλήθεια τι είναι οι Διαθήκες; Σκάνε κάθε τόσο και εμφανίζονται με τρόπο τόσο αντιφατικό άλλες, μπερδεύοντας τους πάντες! Ερώτημα θέτουμε Δημόσιο.

Θα εμφανιστεί και τρίτη Διαθήκη στο μέλλον;

Αναφέρεται σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στο ίδρυμα και στο Δήμο Εορδαίας και επίσης αναφέρεται η αποβολή του Δήμου από το τριμελές Συμβούλιο διαχείρισης του Ιδρύματος.

Απίστευτα πράγματα.

Διαβάζουμε επίσης

την με ημερ. 28-11-2011 υπεύθυνη δήλωση της Αθανασίας Βακωνάκη του Ευαγγέλου,
δικηγόρου , με Α.Δ.Τ. : ΑΒ 860282 με την οποία αποδέχεται τον διορισμό της ως μέλους του
Δ.Σ. του ιδρύματος «Γεωργίου Ι. Κεχαγιά».
10.-την αριθμ. 19/2011 (πρακτικό συνεδρίασης 5/02-12-2011 ) γνωμοδότηση του Συμβουλίου
Εθνικών Κληροδοτημάτων Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου- Δυτικής Μακεδονίας υπέρ
της έγκρισης του διορισμού της Αθανασίας Βακωνάκη , δικηγόρου , ως μέλος του
Διοικητικού Συμβουλίου του Κοινωφελούς Ιδρύματος με την επωνυμία «Ίδρυμα Γεωργίου
Ιωάννη Κεχαγιά ».

Η κυρία Βακωνάκη, είναι περί τα 12 έτη στο τριμελές συμβούλιο διαχείρισης του Ιδρύματος Κεχαγιά, επί της ουσίας επικεφαλής (με Νομική παιδεία άριστη από ότι πληροφορούμεθα) και μάλιστα με την επαγγελματική ιδιότητα του Δικηγόρου. Οι πληροφορίες λένε είναι άμισθη η θέσις.

Δεν θα έπρεπε να υπάρχει ενδιαφέρον να λειτουργεί το ίδρυμα σύμφωνα με τη θέληση του Διαθέτη και να προστατευτεί;

Δεν γνωρίζουμε τι ακριβώς συμβαίνει με τα υπόλοιπα ακίνητα αλλά τουλάχιστον αυτό επί της οδού Παύλου Μελά βρίσκεται το άνω μέρος σε οικτρή κατάσταση και το κάτω αναξιοποίητο οικονομικά.

Υπάρχουν Σύλλογοι με σημαντική συνεισφορά εις την Πόλιν που είναι άστεγοι, να θυμίσουμε για το Σύλλογο Καρκινοπαθών, που επί της ουσίας είναι Δομή Κοινωνική! Τι αγώνας έγινε για να βρεθεί προσωρινή στέγη, ένας Θεός ξέρει.

Μήπως πρέπει να το δούμε συνολικά το ζήτημα αυτό που καίει την Πόλιν και όχι επιλεκτικά και με βάση ποιον εξυπηρετούν οι κομματάρχες Δήμαρχοι; Ερώτημα θέτουμε.

 

Στην πρώτη Διαθήκη ορίζεται κάτι σαν "κατευθυνόμενη Επικαρπία", δηλαδή διαχείρησις των εσόδων με το συγκεκριμένο τρόπο των υποτροφιών.

Τα ακίνητα είναι μη απαλλοτριώσιμα πράγμα που σημαίνει ότι δεν δύναται να ρευστοποιηθούν.

Υ.Γ.

Μας κάλεσε ο κύριος Μάμμος (ως Πρωτοβουλία Πολιτών Εορδαίας και παρεβρεθήκαμε τρεις από το συντονιστικό, Κωτίδης Νικόλαος, Μήτκας Μιχαήλ και Πολιτίδης Χρήστος),  διακεκριμένος λογιστής της Πόλεως και επίσης λογιστής του Ιδρύματος.

Εκπροσωπούσε ο ίδιος την κυρία Βακωνάκη, τη διορισμένη πριν από 12 έτη από την Αποκεντρωμένη, η οποία επαγγέλεται Δικηγόρος και επί της ουσίας είναι η επικεφαλής της τριμελούς επιτροπής. Οι άλλοι δύο είναι ο Πρόεδρος του Εμπορικού Συλλόγου Εορδαίας (κύριος Βυθούλκας Θεόδωρος - εκπροσωπήθηκε από το μέλος του Δ.Σ. κ. Μπανιά Χριστίνα) και ο κύριος Ευστάθιος Μιχαηλίδης ως εκπρόσωπος των Εκπαιδευτικών.

Εκπροσωπώντας  ο κύριος Μάμμος την κυρία Βακωνάκη, μας είπε ότι ήσαν λάθος τα όσα αναφέραμε σε πρόσφατο αναρτηθέν άρθρο.

Είχαμε έντονες διαφωνίες σε πολλά εκ των θεμάτων. Η βασικότερη ήτο στον ισχυρισμό του κυρίου Μάμμου, ότι ο Δήμαρχος δεν έχει καμία σχέση με αυτά.

Από τη μεριά μας ισχυριστήκαμε ό,τι Ο Δήμος έχει έννομο συμφέρον, είναι προσωρινά αποβληθείς μέχρι να βγει η τελική Δικαστική απόφαση και άμεσα εμπλεκόμενος.

Είναι απαράδεκτο να κρύβεται και αυτό που οφείλει να πράξει είναι να ορίσει Δημοτικό Συμβούλιο και να καλέσει την κυρία Βακωνάνη διά να ενημερώσει τη Βουλή του Δήμου για τα πεπραγμένα του Ιδρύματος. Είναι οικοδεσπότης της Εορδαίας και πρώτη τη τάξει Αρχή!

 

Κύκλια Έπη

Η οικονομική δραστηριοποίηση του Γεωργίου Κεχαγιά στην Ευρύτατη περιοχή μας, Καστοριά - Κλεισούρα -Καϊλάρια - Σόροβιτς, είναι η ιστορία αυτής της περιοχής.

Ο (κύριος) Κεχαγιάς Γεώργιος είναι η ενσάρκωσις της ανερχόμενης Αστικής Τάξης, δραστηριοποιείται, καινοτομεί, φέρνει την Ευρώπη στο λασπότοπο αυτό, επενδύει, αναπτύσσει το εμπόριο, γνωμοδοτεί και κατευθύνει.

Δεν είναι πολλοί εκείνη την εποχή, να θυμηθούμε την άλλη πονεμένη Ιστορία του Γεωργίου Παυλίδη.

Εάν δεν διασώσουμε αυτές τις μνήμες, θα είμαστε ένα δένδρο χωρίς ρίζες. "Σαν αυτά που ονειρεύεται ο κύριος Πλακεντάς ότι δεν έχουν και τα πελεκά διαρκώς".

Η Δραστηριοποίηση του ευεργέτη ήταν στο Σόροβιτς, δεδομένου ότι ήταν το σταυροδρόμι μετακίνησης εμπορευμάτων, διαμετακομιστικό κέντρο την περίοδο στις αρχές του αιώνα.

Έχουμε τους Βαλκανικούς πολέμους, την άλωση της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, τα νέα σύνορα που παρακμάζουν τους δρόμους με τους ενδιάμεσους σταθμούς προς Μοναστήρι και Κεντρική Ευρώπη.

Διαμετακομιστικό κέντρο γίνονται τα Καϊλάρια.

Θεσσαλία - Κοζάνη - Καϊλάρια - Αρχαία Εγνατία (κάπου από Πύργους) - Νάουσα - Θεσσαλονίκη

 

Βορειοδυτική Ελλάδα - Καϊλάρια- Αρχαία Εγνατία (κάπου από Πύργους) - Νάουσα - Θεσσαλονίκη.

Αυτός είναι ο λόγος που ο Κεχαγιάς μεταφέρει τις δραστηριότητες του στα Καϊλάρια (εικάζει ο συγγραφεύς του άρθρου), με επιχείρηση Εδώδιμα - Αποικιακά, δηλαδή τα πάντα.

“Εδώδιμα αποικιακά” έγραφαν παλιά στις επιγραφές τους, για να εξωραΐσουν τη επιχείρησή τους οι παλιοί μπακάληδες. Α, πριν σας πω για τα “εδώδιμα αποικιακά”, να θυμίσω πως η λέξη «μπακάλης» προέρχεται από την τούρκικη λέξη “bakkal” που σημαίνει ακριβώς τον παντοπώλη.

Λοιπόν, τα εδώδιμα είναι τα τρόφιμα, τα είδη που τρώγονται, τα φαγώσιμα, από την αρχαία λέξη “εδωδή”, που είναι το φαγητό, από το ρήμα “έδω”, δηλάδή «τρώω». Τα αποικιακά τώρα, είναι εκείνα τα προϊόντα που έρχονται από τις αποικίες. Δηλαδή το τσάϊ, ας πούμε, ο καφές, το πιπέρι και διάφορα άλλα μπαχαρικά που δεν παράγονται στα τιμημένα ελληνικά μητροπολιτικά χώματα, αλλά εισάγονται από τις μακρινές και εξωτικές αποικίες, αν όχι τις δικές μας, οπωσδήποτε άλλων πολιτισμένων αποικιοκρατικών κρατών. Όπως, ας πούμε, η Μεγάλη Βρετανία παλιότερα, που είχε το μισό κόσμο στα πόδια της να της γεμίζει το φλυτζάνι της με τσάι, ένα κατεξοχήν αποικιακό προϊόν.

Συγκεντρώνει μια αξιόλογη περιουσία και δυστυχώς την κληροδοτεί στο Δήμο Πτολεμαΐδας, με μορφή Ιδρύματος.

Κλείνοντας

Το να στρουθοκαμηλίζει η Δημοτική Αρχή της Εορδαίας - να υποκρύπτεται, να μην απαντά και να μας κατηγορεί (ως Πρωτοβουλία), ότι κάνουμε πόλεμο στο Δήμαρχο, κάνει τα ερωτήματα να πολλαπλασιάζονται.

Είναι αστείο το επιχείρημα και είναι επιεικής η αντίστοιχη έκφρασις - να ισχυρίζεται η Δημοτική αρχή ότι δεν είναι εμπλεκόμενη.

Είτε ισχύσει η πρώτη Διαθήκη, είτε η Δεύτερη η χαλκευμένη για κάποιους (υπάρχει εκκρεμοδικία). Ο Δήμος που αποβλήθηκε προσωρινά είναι ο ιδιοκτήτης, είτε ως "επικαρπωτής", είτε έχοντας την υψηλή κυριότητα.

Είναι απαράδεκτη αυτή η συμπεριφορά του και αν δεν ήταν τραγικά τα πράγματα θα διασκεδάζαμε.

Όμως η Εορδαία βιώνει ακόμη μια τραγωδία.

Τέλος μιλήσαμε με Αυτοδιοικητικό, ο οποίος έχει τεράστια εμπειρία και με θέση κορυφαία στα τοπικά πράγματα στο παρελθόν, ο οποίος κατηγορηματικά διατύπωσε: Ο Δήμος Εορδαίας είναι και πρέπει να είναι παρών στις όποιες εξελίξεις, διότι έχει έννομο συμφέρον.Σχόλια υποστηρίζονται από CComment

Λίστα εκδηλώσεων

Δεν υπάρχει προσεχές εκδήλωση
Δευ Τρι Τετ Πεμ Παρ Σαβ Κυρ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Ο Καιρός

Σημαντικά θέματα

Εφημερεύοντα Φαρμακεία

ΚΟΖΑΝΗΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Κοζάνη

ΠΤΟΛΕΜΑΪΔΑΣ

Εφημερεύοντα Φαρμακεία Πτολεμαίδα

Banner Bottom
Copyright www.ptolemais-post.gr © 2021